3-årig efteruddannelse i ISTDP/ Core training

Uddannelsens indhold og opbygning

Deltagerne vil på uddannelsen lære at identificere samt adressere repressive såvel som regressive forsvarsmekanismer. Ved hjælp af systematisk opbyggede metodetræningsøvelser samt supervision på basis af videooptagelser af egne terapeutiske forløb, vil deltagerne tilegne sig metodiske færdigheder til intervention overfor klienter med karakterstruktur spændende fra lav over moderat til høj grad af forsvar. Deltagerne vil desuden lære interventionsfærdigheder overfor klienter med fragil karakterstruktur. Der vil være fokus på den specifikke ætiologiske baggrund for fremtrædende diagnostiske kategorier samt hvordan forsvaret vedligeholder den fremtrædende psykopatologi. 

Deltagerne vil modtage undervisning og supervision i en gruppe på maksimalt 8 personer. Gruppen mødes 4 gange årligt á tre dage, hver dag med 8 timers undervisning. Hver deltager medbringer på hver træningsblok minimum ½ times videooptagelse til supervision i gruppe.

Beskrivelse af metoden

Intensiv Dynamisk korttidsterapi er en psykodynamisk funderet terapeutisk metode oprindeligt udviklet af den iransk/canadiske psykiater Habib Davanloo. Metoden er videreført og videreudviklet af en ny generation af terapeuter heriblandt Jon Frederickson, Patricia Coughlin, Allan Abbass og mange flere. 

Metoden har sit udspring og metateoretiske begrebsapparat i klassisk psykoanalyse men adskiller sig dog væsentligt fra psykoanalysen bl.a. derved, at den lægger vægt på en mere aktiv og empatisk terapeutisk stil samt arbejder direkte med bevidstgørelse af automatiske forsvarsmekanismer og disses konsekvenser for klienten. Metoden indeholder desuden strukturerede interventioner til brug for systematisk iagttagelse af klientens ubevidste angstkanalisering og egner sig derved som psykodiagnostisk instrument i forhold til bestemmelse af, hvorvidt en klient kan forventes at profitere af psykoterapi samt en estimering af længden af det terapeutiske forløb. 

På baggrund af en vurdering af klientens ubevidste angstkanalisering, giver ISTDP mulighed for at bestemme, hvorvidt og i hvilken grad kognitive og perceptuelle symptomer som tankeforstyrrelser, koncentrationsforstyrrelser, let–afledelighed, lys og lyd–overfølsomhed, auditive, visuelle og somatiske hallucinationer er relateret til underliggende emotionelle konflikter og evt. tidligere traumer. ISTDP giver endvidere udøveren mulighed for at vurdere den emotionelle baggrund for patienters somatiseringstilstande samt foretage en systematisk sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt disse kan ændres ved hjælp af metoden.

ISTDP bygger i overensstemmelse med nyere neuropsykologisk forskning på en teori om psykopatologi, hvor årsagen til symptomernes udvikling og vedligeholdelse skal findes i klientens ubevidste emotionsregulering. I ISTDP behandling er målet derfor ikke alene, at klienten bliver i stand til kognitivt at identificere sine følelser men ydermere at registrere og rumme disse følelsers fysisk/kropslige komponenter og adfærdsmæssige impulser. For at opnå dette mål, må klienten lære at genkende sine automatiske forsvarsmekanismer og disses negative indflydelse på klientens symptom niveau og livsudfoldelse. Gennem identifikation og styrkelse af klientens sunde ego, arbejdes der i ISTDP på at etablere en samarbejdsalliance mellem terapeuten og klientens sunde ego, hvorved klienten vender sig mod egne forsvarsmekanismer og gradvist begynder at styrke sine ego-adaptive funktioner gennem den terapeutiske behandling.

Videnskabelig evidens for metoden

ISTDP har i flere udenlandske undersøgelser dokumenteret effekt overfor flere diagnostiske grupper såsom klienter med personlighedsforstyrrelser, unipolar og bipolar depression samt angsttilstande. 

Tilmelding

Tilmelding via mail direkte til underviser på brian@psykologkokravn.dk med angivelse af kontaktoplysninger: Navn, adresse, tlf. nr., e-mail, evt. DP medlems nr. samt indbetaling af et depositum på 10 % af 1. års deltagergebyr, 2600,00 kr. på konto 7600-1773316.

Anfør ”navn + core training” på indbetalingen.

Tilmelding via mail er bindende.

Bemærk – tilmelding er ikke gældende før indbetaling af depositum. De ledige pladser i gruppen vil blive besat efter først til mølle princippet. Fakturering af det fulde deltagergebyr sker årligt i starten af året. Ved forespørgsel kan der etableres aftale om betaling i rater, dog max. 4 rater svarende til de 4 årlige moduler.

Godkendelser

Uddannelsen har tidligere været forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog forening under: – 12.4.4.2.2 – 108 timer med tilhørende 108 timers supervision. jvf. de nye retningslinjer for godkendelse af specialistuddannelser søges uddannelsen ikke længere forhåndsgodkendt, idet den enkelte deltager selv har mulighed for at søge dette hos Dansk Psykologforening. For evt. yderligere spørgsmål kontakt Brian Kok Ravn på brian@psykologkokravn.dk eller pr. tlf. 93302333

Beliggenhed Kolding

Virksomheden er beliggende knap 2 km fra Koldings centrum med nem adgang til motorvejsnettet og offentlige busruter. Der er ca. 20 min. gang til banegården, hvorfra der hver time går tog til alle større byer i Danmark. Der er fra banegården også forbindelse til lufthavnen i Billund med daglige flyvninger til de fleste større byer i Europa.

Der kan på Olaf Ryes gade parkeres gratis langs bygningen på begge siden af gaden samt i de tilstødende gader.

Om underviserne

Brian Kok Ravn, autoriseret psykolog, Cand. Psych., Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Specialpsykolog i psykiatri – 2 årig efteruddannelse fra Institut for gruppeanalyse I Århus. – 3 årig uddannelse i ISTDP v. Psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin. – 3 årig uddannelse som træner og supervisor i ISTDP hos MSW Jon Frederickson, www.istdpinstitute.com 

Kok Ravn har bred psykoterapeutisk erfaring fra egen private praksis gennem 16 år samt 10 års psykiatrisk erfaring fra sengepsykiatri og ambulant psykiatri indenfor diagnostisk udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser, skizofreni, affektive lidelser samt angstrelaterede lidelser. Han har superviseret og undervist læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri, læger i klinisk basisuddannelse og på hoved uddannelsen i almen medicin. Han har desuden tidligere været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor i klinisk psykologi. 

Brian Kok Ravn har ved flere lejligheder præsenteret sit arbejde med ISTDP behandling til klienter i regi af privat praksis såvel som psykiatri. Bl.a. præsenterede Kok Ravn sit arbejde for et internationalt publikum i København d. 28. – 30. januar 2016 samt d. 26. august 2021 på opfordring og invitation af Dr. Allan Abbass. 

Brian Kok Ravn vil forløbet igennem være hovedunderviser og varetage størstedelen af timerne indenfor den teoretiske undervisning samt størstedelen af supervisionstimerne. Supervisionen på 2 af de i alt 12 moduler vil dog skulle varetages af en ekstern supervisor for at imødekomme Dansk Psykologforenings krav til mindst 2 supervisorer på længerevarende terapeutiske efteruddannelser. 

Herudover vil ét modul årligt af de i alt 12 moduler på hver tre dage foregå som ét fælles seminar med andre af de i klinikken igangværende core grupper. Kok Ravn vil være til stede som underviser og supervisor ligesom det lejlighedsvis kan forekomme, at der inviteres kvalificerede gæsteundervisere.

Deltagerforudsætninger

Uddannelsen retter sig mod psykologer og andre faggrupper der arbejder psykoterapeutisk. Ansøgere der kan komme i betragtning som deltagere på uddannelsen ud over psykologer vil være speciallæger i psykiatri eller læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri, akademikere med relevant sundhedsfaglig profession og/eller uddannelse, psykoterapeuter samt ikke akademikere med relevant sundhedsfaglig profession og/eller uddannelse.

Pris, tid og sted

26.000 kr. pr. år ekskl. forplejning. Gruppen vil mødes 2 gange i løbet af foråret og 2 gange i løbet af efteråret som beskrevet ovenfor. De nøjagtige datoer for første års moduler fastlægges, når gruppen er fuldtegnet, hvorved deltagerne i et vist omfang har mulighed for at få indflydelse på undervisningsdatoerne. Undervisningen vil  foregå i henholdsvis Aarhus og Kolding. 

Læs om hvordan du tilmelder dig uddannelsen i den grå boks øverst på siden.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

   brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant